WebTeam.co.il
formHeder
מדיניות פרטיות close
מדיניות הפרטיות מטרתה לפרט לגולש בעמוד זה (להלן: ה"גולש" וה"עמוד", בהתאמה) את מדיניות הפרטיות של חברות וובטים בע"מ ורואים קונים תכנון ורכש מדיה בע"מ (להלן: "מפעילות העמוד") בכל הנוגע לאיסוף מידע מהגולש ואופן העברתו אל המפרסמים הצורכים מהן שירותים (להלן: "המפרסמים").

מפעילות העמוד מאפשרות לגולש להשאיר את פרטיו האישיים, לרבות שמו הפרטי, שם משפחה, מספר ת"ז, מספר הטלפון, וכתובת דוא"ל, וכן פרטים רלוונטיים בקשר לשירותים המבוקשים ו/או המפורסמים בעמוד (כגון כתובת או סניף מבוקשים). מפעילות העמוד מבהירות בזאת, כי המידע שנאסף מוחזק על ידן ומועבר אל המפרסמים באופן אוטומטי באמצעות פרוטוקול תקשורת מחשבים מאובטח.

הגולש מאשר בזאת למפעילות האתר להעביר את פרטיו האישיים למפרסמים, לשם יצירת קשר במייל או בטלפון, בכפוף לשיקול דעתן הבלעדי. הגולש מאשר, כי לא תהייה לו כל טענה ו/או תביעה בה1. קשר להעברת פרטיו האישיים כאמור לעיל.

במקרה של רישום ללא הרשאה או לצרכי עדכון הפרטים, ניתן לפנות בבקשה להסרה מרשימת התפוצה או לתיקון, באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: info@webteam.co.il ומפעילות העמוד תפעלנה להסרת הגולש מרשימת התפוצה בתוך לא יאוחר מ-48 שעות ממועד קליטת הבקשה.

השימוש בעמוד כפוף לתנאי השימוש המפורסמים בו.

תנאי השימוש

עמוד זה מופעל ומנוהל על ידי חברות וובטים בע"מ ורואים קונים תכנון ורכש מדיה בע"מ (להלן: "נותנות השירותים") לטובת המפרסמים העובדים עמן (להלן: "המפרסמים").

המידע המופיע בעמוד הנחיתה לרבות תמונות ותכנים שיווקיים, הינו מידע פרסומי המתקבל מהמפרסמים, באישורם ובאחריותם הבלעדית.

נותנות השירותים מבהירות, כי אין לראות בהן כמי שממליצות על השירות ו/או המוצר ו/או ההתקשרות עם מפרסם מסוים ו/או בכלל וכמי שאחראית לאיכות השירות ו/או המוצר וכל הסתמכות על המידע המופיע בעמוד הנחיתה תעשה על פי שיקול דעתו של הגולש ובאחריותו הבלעדית בלבד.

נותנות השירותים מאפשרות לגולש להשאיר את פרטי הקשר שלו, לרבות שמו הפרטי, שם משפחה, מספר ת"ז, מספר הטלפון, וכתובת דוא"ל, וכן פרטים רלוונטיים בקשר לשירותים המבוקשים ו/או המפורסמים בעמוד (כגון כתובת או סניף מבוקשים). נותנות השירותים מבהירות בזאת, כי המידע שנאסף מוחזק על ידן ומועבר אל המפרסם בלבד.

הגולש מתחייב למלא בעמוד הנחיתה פרטים נכונים, מלאים ומדויקים בלבד.

למען הסר ספק מובהר, כי מילוי פרטי הגולש בעמוד ושליחתם מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת וכי מילוי פרטי הגולש מהווה משא ומתן לרכישת נכס או שירות על פי סע' 31א.(ג)(1) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40),התשס"ח–2008.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בעמודים מסוימים רשאי הגולש לציין באמצעות תיבת בחירה (Check Box) כי הוא מסכים לקבל דברי פרסומת מסוימים באמצעות הודעות SMS ו/או דוא"ל ו/או באמצעי תקשורת אחר על פי סע' 31א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008.

השארת פרטים מותרת לגולשים מעל גיל 18. נותנת השירותים מבהירה, כי אין לרשום לשירות המוצע בעמוד הנחיתה גולשים ללא הסכמתם ו/או ידיעתם.

במקרה של רישום ללא הרשאה, ניתן לפנות בבקשה להסרה מרשימת התפוצה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: info@webteam.co.il ונותנות השירות תפעלנה להסרת הגולש מרשימת התפוצה לא יאוחר מ 48 שעות מקבלת הבקשה.

הגולש מאשר בזה לנותנות השירותים להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. הגולש מאשר, כי לא תהייה לו כל טענה ו/או תביעה בהקשר להעברת פרטיו האישיים כאמור לעיל.

על תקנון זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט בתל אביב.

המידע האישי אותו מוסר הגולש מאוחסן על גבי מחשב מאובטח כך שהגישה אליו באמצעות האינטרנט אינה אפשרית.

יש באפשרותך לשנות פרטיך או להימחק מהמאגר בכל עת על ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: info@webteam.co.il


מקומי נקודות חלוקה תקנון השירות קצת עלינו